ผู้เขียน หัวข้อ: แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ วิชาภาษาไทย สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  (อ่าน 1669 ครั้ง)

ออฟไลน์ ครูสอนคอมพิวเตอร์

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2249
 • Karma: +2/-1
  • ดูรายละเอียด
  • เว็บขายของออนไลน์
  • อีเมล์
[h1]แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ วิชาภาษาไทย สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2[/h1]

บทคัดย่อ

การรายงานครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ
วิชาภาษาไทย สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อแบบฝึกทักษะ
การอ่านจับใจความสำคัญ วิชาภาษาไทย สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง
คือ ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 จำนวน 91 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จากประชากรทั้งหมดของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าประสิทธิภาพ (E1 / E2 ) ของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ วิชาภาษาไทย สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t – test)

ผลการรายงาน

1. พัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ วิชาภาษาไทย สำหรับผู้เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 7 เล่ม และหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ วิชาภาษาไทย สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสม พบว่า แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ วิชาภาษาไทย สำหรับผู้เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนการพิจารณาอยู่ในระดับมากและเมื่อนำไปทดลองใช้กับผู้เรียน จำนวน 30 คน พบว่า แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ วิชาภาษาไทย สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์ 80/80 โดยมีประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 80.86/83.67
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน จับใจความสำคัญ วิชาภาษาไทย สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
3. ความพึงพอใจของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ วิชาภาษาไทย สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.88 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35

รวมแนวข้อสอบ,ตำรวจ,ทหาร,ราชการ,ครู ฯลฯ


Tags: