ผู้เขียน หัวข้อ: แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ วิชาภาษาไทย สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  (อ่าน 1128 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ ครูสอนคอมพิวเตอร์

 • *****
 • Hero Member
 • Administrator
 • กระทู้: 1805
 • Karma: +2/-1
  • ดูรายละเอียด
  • เว็บขายของออนไลน์
  • อีเมล์

แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ วิชาภาษาไทย สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


บทคัดย่อ

การรายงานครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ
วิชาภาษาไทย สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อแบบฝึกทักษะ
การอ่านจับใจความสำคัญ วิชาภาษาไทย สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง
คือ ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 จำนวน 91 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จากประชากรทั้งหมดของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าประสิทธิภาพ (E1 / E2 ) ของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ วิชาภาษาไทย สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t – test)

ผลการรายงาน

1. พัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ วิชาภาษาไทย สำหรับผู้เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 7 เล่ม และหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ วิชาภาษาไทย สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสม พบว่า แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ วิชาภาษาไทย สำหรับผู้เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนการพิจารณาอยู่ในระดับมากและเมื่อนำไปทดลองใช้กับผู้เรียน จำนวน 30 คน พบว่า แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ วิชาภาษาไทย สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์ 80/80 โดยมีประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 80.86/83.67
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน จับใจความสำคัญ วิชาภาษาไทย สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
3. ความพึงพอใจของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ วิชาภาษาไทย สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.88 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35

 
ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน เรื่องสระ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง

เริ่มโดย ครูสอนคอมพิวเตอร์

ตอบ: 0
อ่าน: 676
กระทู้ล่าสุด ตุลาคม 17, 2012, 09:27:00 AM
โดย ครูสอนคอมพิวเตอร์
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด

เริ่มโดย สุิทธิรักษ์

ตอบ: 0
อ่าน: 277
กระทู้ล่าสุด พฤศจิกายน 10, 2012, 11:19:45 PM
โดย สุิทธิรักษ์
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนโรงเรียนบ้านวังหิน (มั่นภักดีอุปถัมภ์) ปีการศ

เริ่มโดย ครูสอนคอมพิวเตอร์

ตอบ: 0
อ่าน: 281
กระทู้ล่าสุด กุมภาพันธ์ 15, 2013, 03:12:38 PM
โดย ครูสอนคอมพิวเตอร์
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองขอน ปีการศึกษา 2554

เริ่มโดย ครูสอนคอมพิวเตอร์

ตอบ: 0
อ่าน: 354
กระทู้ล่าสุด ตุลาคม 17, 2012, 01:58:02 PM
โดย ครูสอนคอมพิวเตอร์
รายงานการพัฒนาผลการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาเคมี ว40221

เริ่มโดย สุิทธิรักษ์

ตอบ: 0
อ่าน: 388
กระทู้ล่าสุด พฤศจิกายน 12, 2012, 09:45:00 PM
โดย สุิทธิรักษ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูวิทย์,วิทยาศาสตร์,สื่อการสอน Articles,topic,Knowledge,Understand,Do you knows
เกมส์ เกมแฟลช

หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.133 วินาที กับ 30 คำสั่ง