ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย ชุด การอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระลดรูปและเปลี่ยนรูป ชั้นป  (อ่าน 989 ครั้ง)

ออฟไลน์ ครูสอนคอมพิวเตอร์

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2249
 • Karma: +2/-1
  • ดูรายละเอียด
  • เว็บขายของออนไลน์
  • อีเมล์
[h1]รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย ชุด การอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระลดรูปและเปลี่ยนรูป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย [/h1]

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย ชุด การอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระลดรูปและเปลี่ยนรูป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
บทคัดย่อ

การดำเนินการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย ชุด การอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระลดรูปและเปลี่ยนรูป
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย ชุด การอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระลดรูปและเปลี่ยนรูป
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (3) ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย ชุด การอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระลดรูปและเปลี่ยนรูป
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ (4) ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ขณะเรียนด้วยแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย ชุด การอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระลดรูปและเปลี่ยนรูป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านสี่แยก
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต 1 ที่เรียนใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 จํานวน 6 คน ซึ่งได้จากการคัดเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ 1) แบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย จำนวน 5 เล่ม 2) แผนการจัด
การเรียนรู้วิชาภาษาไทย 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 4) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัชนีความสอดคล้อง ค่าความยาก ค่าอำนาจจำแนก ค่าความเชื่อมั่น ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ (E1/E2) ดัชนีประสิทธิผล และการแจกแจงแบบที (t - test)
ผลการศึกษาพบว่า
1. แบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย ชุด การอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระลดรูปและเปลี่ยนรูป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 83.45/84.10
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระลดรูปและเปลี่ยนรูป ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย ชุด การอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระลดรูปและเปลี่ยนรูป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
3. ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย ชุด การอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระลดรูปและเปลี่ยนรูป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
มีค่าเท่ากับ 0.6688
4. พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ขณะเรียนแบบฝึกทักษะ
วิชาภาษาไทย ชุด การอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระลดรูปและเปลี่ยนรูป ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยรวมอยู่ในระดับดี


Tags: