19 ก.ย. 14, 18:47 PM » ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน


เว็บแจกแผนการสอน

อ่านข่าว แบบทดสอบออนไลน์
เกมส์

ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย ชุด การอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระลดรูปและเปลี่ยนรูป ชั้นป  (อ่าน 697 ครั้ง)

ออฟไลน์ ครูสอนคอมพิวเตอร์

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Topic Author
 • กระทู้: 2214
 • Karma: +2/-1
  • ดูรายละเอียด
  • เว็บขายของออนไลน์
  • อีเมล์

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย ชุด การอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระลดรูปและเปลี่ยนรูป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย ชุด การอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระลดรูปและเปลี่ยนรูป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
บทคัดย่อ

การดำเนินการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย ชุด การอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระลดรูปและเปลี่ยนรูป
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย ชุด การอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระลดรูปและเปลี่ยนรูป
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (3) ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย ชุด การอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระลดรูปและเปลี่ยนรูป
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ (4) ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ขณะเรียนด้วยแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย ชุด การอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระลดรูปและเปลี่ยนรูป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านสี่แยก
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต 1 ที่เรียนใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 จํานวน 6 คน ซึ่งได้จากการคัดเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ 1) แบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย จำนวน 5 เล่ม 2) แผนการจัด
การเรียนรู้วิชาภาษาไทย 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 4) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัชนีความสอดคล้อง ค่าความยาก ค่าอำนาจจำแนก ค่าความเชื่อมั่น ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ (E1/E2) ดัชนีประสิทธิผล และการแจกแจงแบบที (t - test)
ผลการศึกษาพบว่า
1. แบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย ชุด การอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระลดรูปและเปลี่ยนรูป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 83.45/84.10
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระลดรูปและเปลี่ยนรูป ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย ชุด การอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระลดรูปและเปลี่ยนรูป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
3. ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย ชุด การอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระลดรูปและเปลี่ยนรูป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
มีค่าเท่ากับ 0.6688
4. พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ขณะเรียนแบบฝึกทักษะ
วิชาภาษาไทย ชุด การอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระลดรูปและเปลี่ยนรูป ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยรวมอยู่ในระดับดี

เว็บแจกแผนการสอน


Tags:
 
Share this topic...
In a forum
(BBCode)
In a site/blog
(HTML)

Share this topic...
In a forum
(BBCode)
In a site/blog
(HTML)

Related Topics

  หัวข้อ / เริ่มโดย ตอบ กระทู้ล่าสุด
3 ตอบ
1850 อ่าน
กระทู้ล่าสุด กุมภาพันธ์ 06, 2013, 01:08:46 AM
โดย jinsommok
1 ตอบ
1037 อ่าน
กระทู้ล่าสุด มกราคม 06, 2013, 05:27:11 PM
โดย nk17
0 ตอบ
544 อ่าน
กระทู้ล่าสุด ตุลาคม 28, 2012, 01:20:55 AM
โดย ครูสอนคอมพิวเตอร์
0 ตอบ
1246 อ่าน
กระทู้ล่าสุด พฤศจิกายน 11, 2012, 03:01:30 PM
โดย ครูสอนคอมพิวเตอร์
0 ตอบ
463 อ่าน
กระทู้ล่าสุด มีนาคม 04, 2013, 08:27:02 PM
โดย ครูสอนคอมพิวเตอร์

ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน เรื่องสระ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง

เริ่มโดย ครูสอนคอมพิวเตอร์

ตอบ: 0
อ่าน: 713
กระทู้ล่าสุด ตุลาคม 17, 2012, 09:27:00 AM
โดย ครูสอนคอมพิวเตอร์
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด

เริ่มโดย สุิทธิรักษ์

ตอบ: 0
อ่าน: 297
กระทู้ล่าสุด พฤศจิกายน 10, 2012, 11:19:45 PM
โดย สุิทธิรักษ์
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนโรงเรียนบ้านวังหิน (มั่นภักดีอุปถัมภ์) ปีการศ

เริ่มโดย ครูสอนคอมพิวเตอร์

ตอบ: 0
อ่าน: 325
กระทู้ล่าสุด กุมภาพันธ์ 15, 2013, 03:12:38 PM
โดย ครูสอนคอมพิวเตอร์
การประเมินโครงการส่งเสริมผู้เรียนใฝ่รักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา สังกัดส

เริ่มโดย ครูสอนคอมพิวเตอร์

ตอบ: 0
อ่าน: 518
กระทู้ล่าสุด มีนาคม 04, 2013, 08:29:39 PM
โดย ครูสอนคอมพิวเตอร์
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองขอน ปีการศึกษา 2554

เริ่มโดย ครูสอนคอมพิวเตอร์

ตอบ: 0
อ่าน: 398
กระทู้ล่าสุด ตุลาคม 17, 2012, 01:58:02 PM
โดย ครูสอนคอมพิวเตอร์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูวิทย์,วิทยาศาสตร์,สื่อการสอน Articles,topic,Knowledge,Understand,Do you knows
เกมส์ เกมแฟลช