ผู้เขียน หัวข้อ: แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  (อ่าน 3956 ครั้ง)

ออฟไลน์ สุิทธิรักษ์

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 432
 • Karma: +0/-0
  • ดูรายละเอียด
[h1]    แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[/h1]


1. ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ  จำนวน 200 ข้อ ประกอบด้วย

Part I :  Conversation ข้อ 1- 53
Part II :  Non-Text ข้อ 54- 108
Part III : Structure ข้อ 109- 148
Part IV : Vocabulary ข้อ 149- 169
Part V : Reading ข้อ 170- 200    


2. ข้อสอบชุดนี้มีรูปแบบข้อสอบเป็นปรนัยแบบ เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 1 คำตอบและแบบเลือกตอบแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน
3. ก่อนตอบคำถามให้เขียนชื่อ –  นามสกุล  เลขที่นั่งสอบ  สถานที่สอบและห้องสอบบนกระดาษคำตอบ
4. ในการตอบให้ใช้ปากกากาเครื่องหมายลงในช่องให้ถูกต้อง ถ้าต้องการเปลี่ยนตัวเลือกใหม่ให้ลบให้สะอาดก่อนเปลี่ยนตัวเลือก
5. เมื่อสอบเสร็จให้วางกระดาษคำตอบไว้ด้านบนข้อสอบ
6. ห้ามนำข้อสอบและกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบ
Part I:  Conversation
Instructions: Read each situation and dialogue carefully. Choose the correct answer to
                     each question.
                    จงอ่านแต่ละสถานการณ์และบทสนทนาต่อไปนี้ และเลือกคำตอบที่ดีที่สุดในส่วนนี้นักเรียนจะ
                    ได้หนึ่งคะแนน เมื่อตอบถูกหนึ่งข้อ

1. Situation : At the restaurant.
Waiter :  _____________?
 Customer :  Yes, please!

1. Can you help me
2. May I come in
3. Would  you help me
4. Can I help you


2.  Situation:   At home.
A: Let’s go to the movie!
B: ____________.

1. It’s a good idea
2. It is bad
3. It is fine
4. It is nice


3.  Situation: On the bus.
A: ______________?
B:  Yes, you may.

1. Can you help me
2. May I sit here
3. Would  you help me
4. Will I help you
4.  A:  How many people are there in your family?
 B: _____________.

1. There are female
2. There are thirteen
3. There are three
4. There are nice and great


5. A:  ____________________?
     B:   I was born on 25th December 1969.

1. When is your birthday
2. Where is your birthday
3. What is your birthday
 4.   Whose birthday is it

6.  John :     Excuse me, __________________?
    Mary :     Sure. No problem.
 1. can you help me move this table
 2. how many tables are there
 3. do you use this table
 4. is this your table

7. Situation  :  On Christmas’ day.  
  A:  Does Jack make a snowman?
     B:  ____________.
 1.  Yes, he do
 2.  No, he don’t
 3.  Yes, he does
 4.  No, he isn’t

8.  Nick :  Thank you for your help.
    Mary :  ______________.
 1.  Good night                            
 2.  Don’t worry                    
 3.  You’re welcome  
 4.  See you tomorrow    

 9.  Tom  :  I’m sorry. I must go now.   ____________.
     Tum :  Bye.
 1.  Okay                            
 2.  Good night                    
 3.  Goodbye  
 4.  It’s all right    


10.  A : What do people do on Christmas day?
 B : ____________________.
 1. They give the presents to others
 2. They play football
 3. They read a cartoon book
 4. They ride a bicycle

11.  Situation : At a clinic
      A:  _________________?
      B:  I have a cold.
1.  Are you ok
2.  What do you do
3.  What’s the matter
4.  How have you been doing

12.   A :  How old are you ?
       B :  ________________.
  1.  I am twenty – five years old  2. I am from England
3.   I am single 4. I am fine


13.    Situation: In a park
        Som :  Do you mind if I have a picnic here?
        Num :  __________________.
        Som :  Thank you.        
 1.  Certainly                        2.  Go away                      
 3.  Yes, you may    4.  You’re welcome                                                                                                

14.  Situation: At the party
        Tim :  Hello.
        Nan :  Hello.
        Tim :  Would you like some coke?
        Nan :  _________. Water, please.      
 1.  O.K                              2.  Thank you                      
 3.  That’s right    4.  No, thank you                      

15.  Situation:  At home.
        Mother :  ____________?
        Suda     :  Here you are.        
 1.  May I help you     2.  May I come in                      
 3.  Give me some eggs, please    4.  Let’s eat some cake    

  
Situation: A secretary is talking to a caller. (16-17)

     Caller:  This is Jim Smith. Can I speak to Mr. Johnson, please?
     Secretary:  _____16_____
     Caller:   Can I leave a message, please?
   Secretary:   _____17_____.


16.  1. Pardon me. I don’t know him.
      2. Can you talk to him now?
      3. I’m afraid he’s just gone out.
      4. Sorry. He doesn’t want to speak to you.


 17. 1. Sure
      2. So long
      3. No, never
      4. Next time, please

Situation: On the road
Sunisa:  Excuse me, __18__. the hotel?
A man:  __19__.
Sunisa:  Thank you very much.


18.  1. could you tell me how to get to
      2. would you kindly take me to
      3. did this bus stop at
      4. do you know when this bus stops at


19.   1. Walk straight, and turn left
       2. I don’t know where it is
       3. You can buy a ticket on the bus
       4. That bus will take you there
Situation: Nisa offers Betty some cake.

Nisa:  My mother made a cake for me. __20__?
Betty:   __21__. It looks very good.


20.    1. Do you eat cake
        2. Have you ever eaten this
        3. Can you eat cake
        4. Would you like some


21.   1. I don’t like that
       2. Certainly I will
       3. Sure, it is
       4. Yes, please

22.  Jane:  Peter, this is Kate.
Kate:  Nice to meet you.
Peter:  ______________.

1. I’m ok    
2. Nice to meet you, too
3. Fine, thank you  
4. I’m happy with you


23. Bob:  It’s time to go now. See you later.
     Billy:  ______________.
1. Goodbye  
2. Thank you
3. Your bus’s coming  
4. Well done

24.  Lilly:   Would you pass me the pepper, please?
      Marry:   ____________________
       1. Here you are. 2. There is it.
       3. You’re. 4. I would love to.

25. Situation:  Mec and her sister are playing dolls
Mec  :             This is my doll. It’s very beautiful and lovely.
Her sister  :  I want it! I want it!
Mommy  :    Give it to her. Don’t worry.____________________.

1. It’s hers
2. I will buy a new one for you
3. She is your lovely sister
4. I won’t tell it to your father


26. Situation:  On the phone
 The girl:       Hello, Bella’s speaking.
Ben:             Errr, may I talk to Peter, please?
The girl:       Peter? I don’t know him.
Ben:             __________________.

1. Don’t worry, I do
2. Ok, I will talk to him
3. Thank you very much
4. I’m sorry, I have a wrong dial

27. Situation: At a tennis course.
 Wilai:        Hey Wichai, let’s have a break for a moment. I can’t hit the ball anymore!
Wichai:     Well, why?
Wilai:        _____________________.

1. I’m busy
2. I’m angry
3. I’m so tired
4. I’m worrying


28 Situation:  Yajai and Ampan are using the internet
 Yajai:       Which website are you visiting?
Ampan:    Google.com
Yajai:       ______________________?
Ampan:    I’m finding for dog training.

1. Why aren’t you looking for dog training
2. What are you searching for
3. When are you finding for
4. Where are you training it


29. Situation: In a classroom

 Pranee:    Aree, May I borrow your colour pencils, please?
Aree:       I have only water colours. Do you want them?
Pranee:    Ok, today we will be fun with art.

What will they do?
1. Reading
2. Writing
3. Painting
4. Drawing


30. Situation:  In a library

 Dom:         Hey Linda! This way, our friends are here!
Librarian:   Dom, look at the sign please.

What does the sign mean?
1. Keep of the grass
2. Keep the room clean
3. Don’t litter
4. Don’t make loud noise


31. Situation: On a bus
 The man:    This seat is free. You can sit down.
 Kim:            That’s fine. I’m getting off at the next stop.
 The man:     Ok, me, too.

Who will finally sit down?
1. The man
2. Kim
3. Both of them
4. No one

32. Situation: At the cinema
 Kate:           I would like to watch Harry Potter.
Mike:          Well hey, I think Transformer is better.
Kate:           But I’m afraid we can’t. It starts at 11 p.m. It’s very late night.
Mike:          If you say Harry Potter, I won’t agree.

What movie will they probably watch?
1. Harry potter
2. Transformer
3. Both of them
4. Another movie

33. Situations:  At a restaurant
 Nit:         Can we have a table for 2, please?
Waiter:    Yes, of course. This way please. Here is the menu.
Nit:          We need just drinks. We want__________________.
Waiter:     Well, I will be right back.

 What do they probably order?
1. Fruit salad
2. Fried rice
3. Lemonade
4. Steak

34. Situation:  Mark is introducing Ben to Justin
Mark:         Justin, this is Mr. Ben, my friend. Ben, this is Justin, my boss.
Ben:           How do you do?
Justin:       _____________

1. Never mind.
2. How do you do?
3. I am fine, thank you.
4. Oh, really!

35. Situation:  At a food shop
Sarawut:    My pizza is too thick. I don’t like it.
Amarin:     Me, too.______________ to another shop.
Sarawut:    Ok.

1.    Let’s move
2.    Let’s eat now
3.    Let’s drink some tea
4.    Let’s order some more


36. Situation: At a bus stop.
     The woman:      Excuse me. When is the next bus coming?
Nittaya:             It’s about 20 minutes.
The woman      Well, what time is it now?
Nitaya:              It is 11.30 a.m.
The woman:    ______________________, right?

  1. The bus will come before noon
 2. The bus won’t stop here
 3. You arrive at 11.50 a.m.
 4. I will wait for the bus


37. Situation:  On a “Big Cleaning Day” at their school after floods
Ladda:         ____________________________?
Her friend:    Well, we should clean our classroom.
Ladda:          Ok, Let’s do it now.

 1.  Who will clean first
 2.  Where should we go first
 3.  What should we do first
 4.  Where are our class members

38. Situation:  Prakit and Wirat are singing karaoke.
Prakit:       I don’t like this song, please skip.
Wirat:       Ok, what about this song?
Prakit:       That’s great I like it. Let’s sing together.
Wirat:       ____________________

 1. Ok, I will.
 2. I don’t like the D.J.
 3. Don’t you like this song?
 4. Why don’t you sing this son

39. Situation:  Tin will buy a talking dictionary
Tin:                     Excuse me, I’m looking for a dictionary.
Storekeeper:         We have two dictionaries. One is 580 baht and the other is 300.
Tin:                     I want the cheaper one. Here is 1000 baht.
Storekeeper:        Thank you. ________________.

 1. Here is your 420 baht change
 2. Here is your 700 baht change
 3. Take your change please
 4. Have a nice day


40. Situation:  A tourist is asking Paul to take photos
             A tourist:    Excuse me, could you take a photo for us please.
            Paul:         Fine. Ready? Say cheese!  Is it ok?
            A Tourist:        Errrr, not quite clear.____________________
            Paul:  Sure.

 1.  I don’t like it.
 2.  You are not smart.
 3.  Would you like to take it again?
 4. Could you please take it once again?

41. You are late for English class. What will you say to your teacher?
1. See you soon.
  2. Sorry, I’m late.
  3. May I go out, please?
  4. Repeat after me, please.    
                
42. What are you going to do on Visakha Bucha Day?
       1. I’m going to give alms to the monks.
       2. I’m going to give big candles to the monks.
      3. I’m going to the Wien Tien ceremony (เวียนเทียน) at a temple.
      4. 1 and 3 are correct.


43.  A :     What would you like to eat for breakfast?
      B :     I would like to have some bread and butter, please.

      From the dialogues, they are talking to each other ___________.
 1. in the morning
2. in the afternoon
3. in the evening
4. at night

44.    A  :     What’s your telephone number?
        B  :      It is___________________ .
 1. 06: 30
2.  Room 211              
3.  26/18 Soi 13
4.  0-2487-19063        


45. A :    Are  you  ready  to  order?
        B :    Yes,  I  would  like  to  have  some  soup,  please
        From the dialogue, where are they?  
          1.  At home 2. At school    
          3.  In a restaurant           4.  In a hospital46. A:      Peter, I heard that Johnny is in a hospital.
      B:      Yes, his leg is broken.
        A:       __________________.
        B:      Let’s go see him now!

1. I agree
2. Ah! I don’t think so
3. I’m sorry to hear that
4. I think it's better to know

47.  A:  Jim, You look pale.________?
      B: I feel like throwing up, Jill.

1. Are you all right
2. How are you
3. How is your life
4. What’s up

48.The telephone is ringing. Linda is taking a bath. Linda’s mother is answering the phone.
      Frank:  Hello. May I speak to Linda, please?
       Linda’s mother:  __________________.

1. She’s speaking            2. Just a moment
3. She’s not in            4. She’s out

49.  Lek:  I forgot my dictionary._______________________
      Bill :   Yes. Here you are.

1 Can I borrow yours?  
2.  I’ll go to buy one.
3. Could you read for me?  
 4.  Please spell the words.

50.  At the hospital
Doctor:   ____________________?
Ben:  I have a cold.

1. What’s today              
2. What are you
3. What’s the matter  
4. What do you do

51. Situation:  A teacher is carrying many textbooks
Naree:         May I help you?
Teacher:      Yes, thank you. That’s very kind of you.
Naree:        ______________________.

     1. All right
     2. No problem
           3. You are welcome
           4. I’m glad to hear that

52. Situation: At the airport
Malee:    Where are you going?
         Mana:      I’m going on vacation in Phuket,
Malee:    ________________?
          Mana:     for a week.

  1. How many people are there
  2. How long will you stay there
  3. How can you get to there
            4. How about the airplane

53. Situation:  Tom is asking for the direction.
Tom:    Excuse me! Would you mind telling me the way to the Dusit Hotel, please?
Jenny:   Just go straight on and turn right at the corner. The hotel will be at your left.
Tom:     __________.
Jenny:   You’re welcome.

      1. Everything will be ok
     2. Ah! Come on, take it easy
     3. Yeah! I hope so
     4. Thank you very much
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 10, 2013, 10:41:41 PM โดย สุิทธิรักษ์ »

ออฟไลน์ สุิทธิรักษ์

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 432
 • Karma: +0/-0
  • ดูรายละเอียด
ผมได้เขียนโปรแกรมอธิบายข้อสอบในส่วนของ Part II ไว้ที่ ส่วนระบบออนไลน์ไว้นะครับ มีจำนวน 50 ข้อสุ่มนะครับ 
ทีผมจะโพสข้อสอบดังกล่าวนี้ เป็นตัวอย่าง สามารถทำไปใช้ได้ในระบบออนไลน์อีกครั้งหนึ่งครับ 


1. Tom ……………............. drinks milk.
2. This picture means “______________”
3. Has she got short hair?
4. The postman puts letters into the ____________ in front of your house.
5. They finish their class in the evening.
6. Which sentence is wrong?
7. Where is the apple?
8. Anne……………..…… drinks milk.
9. Do you know what the sign says?
10. This picture means “______________”
11. You turn right here.

12. This picture means “______________”
13. The above sign means “_______________”
14. No Litter

15. Where is the ball ? It is _______________
16. A: Do you like cakes? B: No, I love ____________
17. Mind your head

18. What is Tom doing now?
19. Tom is 100 cms tall. Fa is 120 cms tall. Nook is 125 cms tall. Which sentence is correct?

20. This sign means “._____________”
21. Where do they go?
22. You are in Thailand. How do you go to New York?

23. What happened before that? They ____________

24. What work does he do?
25. This sign means “________________. ” .

26. What’s the weather like today?

27. What is Susan look like?
28. Staff Only.

29. This sign means “______________”
30. Where is he?

รวมแนวข้อสอบ,ตำรวจ,ทหาร,ราชการ,ครู ฯลฯ