ผู้เขียน หัวข้อ: การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (BBL)  (อ่าน 418 ครั้ง)

potjana potiyok

 • บุคคลทั่วไป
ชื่องาน      การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน  (Brain-Based Learning)
ผู้วิจัย       นางพจนา   โพธิยก
ตำแหน่ง    ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ  โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ปีที่ศึกษา   2557
                                                                                                                           บทคัดย่อ
     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ โดยมีนักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 70 มีความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป และ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ หลังจากการเรียนรู้จากแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบสมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning)
    กลุ่มเป้าหมายที่ใช้วิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 30 คน ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบสมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning) การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะกรณี (Pre-experimental Design)โดยการให้การทดลองหนึ่งครั้ง (One shot case study) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบสมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning) เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ จำนวน 10 แผน 2)  แบบทดสอบวัดความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 30 คะแนน และ 3)  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากการเรียนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain - Based Learning)

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติที่ในการวิจัยคือ ค่าร้อยละของจำนวนนักเรียนร้อยละ 70 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย (x-bar) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากการเรียนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning)
ผลการวิจัยพบว่า
1)   นักเรียนจำนวน 30 คน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้านทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning) จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน เกณฑ์ร้อยละ 70  ของคะแนนเต็มเท่ากับ 21 และพบว่าจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 มีจำนวน 29 คน ของนักเรียนทั้งหมด 30 คน คิดเป็นร้อยละ 96.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ จำนวนนักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 70 มีความสามารด้านทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป
2) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ต่อการจัดการเรียนรู้ด้านทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning) โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่า x-bar  เท่ากับ 4.78 มีค่า S.D. เท่ากับ 0.31

ออฟไลน์ Blackmeat

 • นักเขียนฝึกหัด
 • *
 • กระทู้: 2
 • Karma: +0/-0
 • แนวข้อสอบ
  • ดูรายละเอียด
หากมีทักษะภาษาอังกฤษเบื้องต้นแล้วควรเรียนขั้นไหนต่อไปครับ
สโบเบทออนไลน์24
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 21, 2017, 03:16:21 PM โดย Blackmeat »

ออฟไลน์ Jannanut

 • Jukkarinut
 • นักเขียนฝึกหัด
 • *
 • กระทู้: 2
 • Karma: +0/-0
 • แนวข้อสอบ
  • ดูรายละเอียด
  • gclub มือถือ
ผมอยากไปเรียนมากๆเลยครับ อยากเก่งภาษาอังกฤษแต่มันยากสำหรับผมมากเลยครับ

ออฟไลน์ Inzakiis

 • นักเขียนฝึกหัด
 • *
 • กระทู้: 2
 • Karma: +0/-0
 • แนวข้อสอบ
  • ดูรายละเอียด
  • Inzakiis
เป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยครับ

รวมแนวข้อสอบ,ตำรวจ,ทหาร,ราชการ,ครู ฯลฯ


Tags: