ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอเพียงตา  (อ่าน 642 ครั้ง)

ออฟไลน์ oao1321

  • นักเขียนฝึกหัด
  • *
  • กระทู้: 7
  • Karma: +0/-0
  • แผนการสอน
    • ดูรายละเอียด
    • อีเมล์
ชื่อผลงาน :   รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของ
                           ศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริในโรงเรียนด่านอุดมศึกษา อำเภอราษีไศล               
  จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้ประเมิน :   นายสุรธัณย์  ดวงกุลวรเสฏฐ์   
            ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ  วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ
            โรงเรียนด่านอุดมศึกษา
          ปีการศึกษา :  2555

บทสรุปผู้บริหาร
การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประเมินบริบท (Context Evaluation) ของโครงการพัฒนาผู้เรียน 2) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ของโครงการพัฒนาผู้เรียน 3) เพื่อประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการพัฒนาผู้เรียน และ 4) เพื่อประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ในโรงเรียนด่านอุดมศึกษา อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
   กลุ่มเป้าหมายในการประเมินครั้งนี้ คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ครูบุคลากร ทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนด่านอุดมศึกษา อำเภอราษีไศล จังหวัด        ศรีสะเกษ กลุ่มตัวอย่าง
   เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินได้แก่ แบบสอบการประเมินการประเมินผลโครงการด้วยการพัฒนาผู้เรียนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวพระราชดำริ  ในโรงเรียนด่านอุดมศึกษา อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ  จำนวน 1 ฉบับ  แบ่งเป็น 5 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับบริบทของโครงการ  ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยนําเขาของโครงการ   ตอนที่ 4 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการของโครงการตอนที่ 5 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลผลิตของโครงการ  ได้แก่
1) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  จำแนกเป็น 5 กิจกรรม และ 2)ดานความคิดเห็น       ที่มีตอการประเมินผลโครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวพระราชดำริ  ในโรงเรียนด่านอุดมศึกษา จำนวน 12 รายการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการศึกษาพบว่า
          1.ด้านบริบท  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ ของการประเมินผลโครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ  ในโรงเรียน          ด่านอุดมศึกษา อำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
2.ด้านปัจจัยนำเข้า เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่าครูและบุคลากรทาง การศึกษา
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของปัจจัยนำเข้า
ของการประเมินผลโครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริในโรงเรียนด่านอุดมศึกษา อำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ในระดับมาก
3.ด้านกระบวนการ เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ครูและบุคลากรทาง การศึกษา
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมและความเหมาะสมของกระบวนการของการประเมินผลโครงการด้วยการพัฒนาผู้เรียนด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริในโรงเรียนด่านอุดมศึกษา อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ   อยู่ในระดับมาก
   4.ด้านผลผลิต มีการประเมินนักเรียนใน 2 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย 1) การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 2) ประเมินความคิดเห็นที่มีตอโครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ในโรงเรียนด่านอุดมศึกษา อำเภอราษีไศล จังหวัด   ศรีสะเกษ ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองอยู่ในระดับมาก

รวมแนวข้อสอบ,ตำรวจ,ทหาร,ราชการ,ครู ฯลฯ


Tags: