ผู้เขียน หัวข้อ: การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะน่าจะเป็น ม5 โรงเรียนลือวิทยาคม  (อ่าน 484 ครั้ง)

นางสาวปทิตตา เจตนา

  • บุคคลทั่วไป
ชื่อเรื่อง      การพัฒนาแบบฝึกทักษะ วิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค32101 เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
ผู้ศึกษา      นางสาวปทิตตา   เจตนา
ตำแหน่ง      ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
โรงเรียน      ลืออำนาจวิทยาคม  อำเภอลืออำนาจ  จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
                           เขต 29
ปีที่ศึกษา      2558

                                      บทคัดย่อ

   การพัฒนาแบบฝึกทักษะ วิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค32101 เรื่อง ความน่าจะเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะ วิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ วิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ วิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ วิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 34 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แบบฝึกทักษะ วิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 6 เล่ม ดังนี้ เล่มที่ 1 กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ เล่มที่ 2 แฟกทอเรียล n เล่มที่ 3 การทดลองสุ่มและแซมเปิลสเปซ เล่มที่ 4 เหตุการณ์ เล่มที่ 5 ความน่าจะเป็น เล่มที่ 6 กฎบางประการของความน่าจะเป็น มีระดับความเหมาะสมมากที่สุด ค่าเฉลี่ย  4.86 2) แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ วิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 6 แผน จำนวน 14 ชั่วโมง มีระดับความเหมาะสมมากที่สุดค่าเฉลี่ย 4.97 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประกอบแบบฝึกทักษะ วิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อมีค่าความยากตั้งแต่ 0.46 - 0.79 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.21-0.50 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ 0.91 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ วิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 18 ข้อ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) 5 ระดับ  จำนวน 18 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
t-test (Dependent  Samples)

   ผลการศึกษาปรากฏดังนี้
   1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ วิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค32101 เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เท่ากับ 88.48/87.21 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
   2. ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ วิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค32101 เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 0.7243 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.7243 หรือคิดเป็นร้อยละ 72.43
   3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ วิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค32101 เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
   4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะ วิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค32101 เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60รวมแนวข้อสอบ,ตำรวจ,ทหาร,ราชการ,ครู ฯลฯ


Tags: