ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนบทร้อยกรอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  (อ่าน 1682 ครั้ง)

ออฟไลน์ สุิทธิรักษ์

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 432
 • Karma: +0/-0
  • ดูรายละเอียด
[h1]รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนบทร้อยกรอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3[/h1]

ชื่อเรื่อง    ผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนบทร้อยกรอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้ศึกษา    สายสุดา วิริยะสารโรงเรียนบ้านห้วยทราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ปีที่ศึกษา    2554
บทคัดย่อ
การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนบทร้อยกรองกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ การเขียนบทร้อยกรอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 80/80เพื่อศึกษาความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์การเขียนบทร้อยกรอง ของนักเรียนกลุ่มประชากรที่ใช้ แบบฝึกทักษะการเขียนบทร้อยกรอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มประชากรที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนบทร้อยกรองกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2554 จำนวน 27 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่แบบฝึกทักษะการเขียนบทร้อยกรองกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนบทร้อยกรอง สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และแบบประเมินความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการเขียนบทร้อยกรองกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ

ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
1.แบบฝึกทักษะการเขียนบทร้อยกรองกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.12 / 81.05เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80
2.นักเรียนกลุ่มประชากรมีความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์การเขียนบทร้อยกรองที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนบทร้อยกรองกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โดยมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 31.17
3. นักเรียนมีความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้แบบฝึกทักษะการเขียนบทร้อยกรองกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีค่าความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.66ซึ่งอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด 

ออฟไลน์ kimavenger

 • kimavenger
 • นักเขียนฝึกหัด
 • *
 • กระทู้: 2
 • Karma: +0/-0
  • ดูรายละเอียด
เป็นข้อมใูลที่ดีมากเลยนะคับ

ออฟไลน์ Sxfided

 • นักเขียนฝึกหัด
 • *
 • กระทู้: 1
 • Karma: +0/-0
 • แนวข้อสอบ
  • ดูรายละเอียด
ผลออกมาแล้วตื่นเต้นสุดๆ

ออฟไลน์ Pridezero

 • Pridezero
 • นักเขียนฝึกหัด
 • *
 • กระทู้: 2
 • Karma: +0/-0
 • แนวข้อสอบ
  • ดูรายละเอียด
เข้าใจคิดดีเข้าท่าเลยสู้ๆต่อไป

ออฟไลน์ Jannanut

 • Jukkarinut
 • นักเขียนฝึกหัด
 • *
 • กระทู้: 2
 • Karma: +0/-0
 • แนวข้อสอบ
  • ดูรายละเอียด
  • gclub มือถือ
ผมอยากจะให้มีการสอนที่ถูกมากๆครับเด่วนี้อาจารย์ไม่ใหม่ไม่ค่อยจะเก่ง

รวมแนวข้อสอบ,ตำรวจ,ทหาร,ราชการ,ครู ฯลฯ


Tags: