ผู้เขียน หัวข้อ: แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตร 2551  (อ่าน 9791 ครั้ง)

ออฟไลน์ ครูสอนคอมพิวเตอร์

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2254
 • Karma: +2/-1
  • ดูรายละเอียด
  • เว็บขายของออนไลน์
  • อีเมล์
[h1]แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตร 2551[/h1]

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1–5    หน่วยการเรียนรู้ที่ 1    อัลกอริทึมและการเขียนโปรแกรม   1
ผังมโนทัศน์      1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่      1   ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม      2
แผนการจัดการเรียนรู้ที่      2   อัลกอริทึม      7
แผนการจัดการเรียนรู้ที่      3   ความรู้พื้นฐานสำหรับการเขียนอัลกอริทึมและโปรแกรม      11
แผนการจัดการเรียนรู้ที่      4     วิธีการเขียนอัลกอริทึม      17
แผนการจัดการเรียนรู้ที่      5   โครงสร้างการเขียนผังงานและการประยุกต์ใช้โครงสร้าง
         แบบต่าง ๆ ในการเขียนโปรแกรม      24
แบบทดสอบก่อน–หลังเรียน      31
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้         32
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6–7 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2    มัลติมีเดีย (Multimedia)   34   
ผังมโนทัศน์      34
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  6   ลักษณะและการประยุกต์ใช้มัลติมีเดีย      35
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  7   โปรแกรมประยุกต์ด้านสื่อประสม      40
แบบทดสอบก่อน–หลังเรียน      44
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้         45
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8–13 หน่วยการเรียนรู้ที่3    Macromedia Authorware 7   48   
ผังมโนทัศน์      48
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  8    ลักษณะและการเรียกใช้ Macromedia Authorware 7      49
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  9    ส่วนประกอบของ Macromedia Authorware 7      54
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10   การใช้ Macromedia Authorware 7      59
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11    การสร้างสื่อการสอนและการตกแต่งหน้าต่างงาน      65
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12   การสร้างชิ้นงานเป็นลำดับขั้น (ครั้งที่ 1)      71
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13   การสร้างชิ้นงานเป็นลำดับขั้น (ครั้งที่ 2)      77
แบบทดสอบก่อน–หลังเรียน      84
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้         86
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14–18 หน่วยการเรียนรู้ที่4    Macromedia Flash MX   89   
ผังมโนทัศน์      89
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14   ความสามารถและประโยชน์ของ Macromedia Flash       90
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15   การเรียกใช้และส่วนประกอบของ Macromedia Flash MX      96
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16   รูปภาพกราฟิกและตัวหนังสือใน Macromedia Flash MX      102
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17   การใช้ Symbol และ Instance      108
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18   หลักการเคลื่อนไหวของแอนิเมชัน      114
แบบทดสอบก่อน–หลังเรียน      120
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้         122
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19–21 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 อาชีพทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์      125
ผังมโนทัศน์      125
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19   ความสำคัญของคอมพิวเตอร์ที่มีต่ออาชีพ      126
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20   โครงสร้างของหน่วยงานด้านคอมพิวเตอร์      131
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 21   หลักการเตรียมตัวเพื่อการประกอบอาชีพด้านคอมพิวเตอร์      136
แบบทดสอบก่อน–หลังเรียน      141
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้         142
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22–25 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศ
      และการสื่อสาร      145
ผังมโนทัศน์      145
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22   ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      146
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 23   แนวโน้มทางด้านฮาร์ดแวร์      151
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 24   แนวโน้มทางด้านซอฟต์แวร์      157
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 25   แนวโน้มทางด้านการสื่อสารและเครือข่าย      162
แบบทดสอบก่อน–หลังเรียน      167
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้         168

[hide]http://thongtour.com/obec/plan/plancom_m6.rar[/hide]

ออฟไลน์ berserg

 • นักเขียนฝึกหัด
 • *
 • กระทู้: 2
 • Karma: +0/-0
 • แผนการสอน
  • ดูรายละเอียด
เว็บดีๆสำหรับการพบปะแลกเปลี่ยน                                   เผยแพร่ความรู้ของครูไทย

ออฟไลน์ berserg

 • นักเขียนฝึกหัด
 • *
 • กระทู้: 2
 • Karma: +0/-0
 • แผนการสอน
  • ดูรายละเอียด
ขออนุญาตถามนะครับ โดยทั่วไปแล้ววิชาซอฟแวร์ประยุกต์นั้นเนื้อหาสามารถปรับได้ตามบริบทของผู้เรียน     เพราะชื่อวิชากว้างมากหรือว่าเนื้อหาถูกกำหนดตายตัว

ออฟไลน์ krunok

 • นักเขียนฝึกหัด
 • *
 • กระทู้: 4
 • Karma: +0/-0
 • แผนการสอน
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
[h1]แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตร 2551[/h1]

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1–5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อัลกอริทึมและการเขียนโปรแกรม 1
ผังมโนทัศน์ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม 2
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 อัลกอริทึม 7
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ความรู้พื้นฐานสำหรับการเขียนอัลกอริทึมและโปรแกรม 11
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4   วิธีการเขียนอัลกอริทึม 17
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 โครงสร้างการเขียนผังงานและการประยุกต์ใช้โครงสร้าง
 แบบต่าง ๆ ในการเขียนโปรแกรม 24
แบบทดสอบก่อน–หลังเรียน 31
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 32
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6–7 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 มัลติมีเดีย (Multimedia) 34
ผังมโนทัศน์ 34
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  6 ลักษณะและการประยุกต์ใช้มัลติมีเดีย 35
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  7 โปรแกรมประยุกต์ด้านสื่อประสม 40
แบบทดสอบก่อน–หลังเรียน 44
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 45
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8–13 หน่วยการเรียนรู้ที่3 Macromedia Authorware 7 48
ผังมโนทัศน์ 48
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  8 ลักษณะและการเรียกใช้ Macromedia Authorware 7 49
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  9 ส่วนประกอบของ Macromedia Authorware 7 54
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 การใช้ Macromedia Authorware 7 59
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 การสร้างสื่อการสอนและการตกแต่งหน้าต่างงาน 65
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 การสร้างชิ้นงานเป็นลำดับขั้น (ครั้งที่ 1) 71
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 การสร้างชิ้นงานเป็นลำดับขั้น (ครั้งที่ 2) 77
แบบทดสอบก่อน–หลังเรียน 84
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 86
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14–18 หน่วยการเรียนรู้ที่4 Macromedia Flash MX 89
ผังมโนทัศน์ 89
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 ความสามารถและประโยชน์ของ Macromedia Flash 90
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 การเรียกใช้และส่วนประกอบของ Macromedia Flash MX 96
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 รูปภาพกราฟิกและตัวหนังสือใน Macromedia Flash MX 102
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 การใช้ Symbol และ Instance 108
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18 หลักการเคลื่อนไหวของแอนิเมชัน 114
แบบทดสอบก่อน–หลังเรียน 120
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 122
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19–21 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 อาชีพทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 125
ผังมโนทัศน์ 125
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19 ความสำคัญของคอมพิวเตอร์ที่มีต่ออาชีพ 126
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20 โครงสร้างของหน่วยงานด้านคอมพิวเตอร์ 131
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 21 หลักการเตรียมตัวเพื่อการประกอบอาชีพด้านคอมพิวเตอร์ 136
แบบทดสอบก่อน–หลังเรียน 141
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 142
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22–25 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศ
 และการสื่อสาร 145
ผังมโนทัศน์ 145
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22 ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 146
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 23 แนวโน้มทางด้านฮาร์ดแวร์ 151
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 24 แนวโน้มทางด้านซอฟต์แวร์ 157
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 25 แนวโน้มทางด้านการสื่อสารและเครือข่าย 162
แบบทดสอบก่อน–หลังเรียน 167
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 168

 

ออฟไลน์ kruit2013

 • นักเขียนฝึกหัด
 • *
 • กระทู้: 1
 • Karma: +0/-0
 • แผนการสอน
  • ดูรายละเอียด
  • ครูมานิส
[h1]แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตร 2551[/h1]

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1–5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อัลกอริทึมและการเขียนโปรแกรม 1
ผังมโนทัศน์ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม 2
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 อัลกอริทึม 7
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ความรู้พื้นฐานสำหรับการเขียนอัลกอริทึมและโปรแกรม 11
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4   วิธีการเขียนอัลกอริทึม 17
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 โครงสร้างการเขียนผังงานและการประยุกต์ใช้โครงสร้าง
 แบบต่าง ๆ ในการเขียนโปรแกรม 24
แบบทดสอบก่อน–หลังเรียน 31
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 32
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6–7 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 มัลติมีเดีย (Multimedia) 34
ผังมโนทัศน์ 34
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  6 ลักษณะและการประยุกต์ใช้มัลติมีเดีย 35
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  7 โปรแกรมประยุกต์ด้านสื่อประสม 40
แบบทดสอบก่อน–หลังเรียน 44
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 45
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8–13 หน่วยการเรียนรู้ที่3 Macromedia Authorware 7 48
ผังมโนทัศน์ 48
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  8 ลักษณะและการเรียกใช้ Macromedia Authorware 7 49
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  9 ส่วนประกอบของ Macromedia Authorware 7 54
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 การใช้ Macromedia Authorware 7 59
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 การสร้างสื่อการสอนและการตกแต่งหน้าต่างงาน 65
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 การสร้างชิ้นงานเป็นลำดับขั้น (ครั้งที่ 1) 71
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 การสร้างชิ้นงานเป็นลำดับขั้น (ครั้งที่ 2) 77
แบบทดสอบก่อน–หลังเรียน 84
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 86
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14–18 หน่วยการเรียนรู้ที่4 Macromedia Flash MX 89
ผังมโนทัศน์ 89
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 ความสามารถและประโยชน์ของ Macromedia Flash 90
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 การเรียกใช้และส่วนประกอบของ Macromedia Flash MX 96
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 รูปภาพกราฟิกและตัวหนังสือใน Macromedia Flash MX 102
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 การใช้ Symbol และ Instance 108
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18 หลักการเคลื่อนไหวของแอนิเมชัน 114
แบบทดสอบก่อน–หลังเรียน 120
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 122
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19–21 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 อาชีพทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 125
ผังมโนทัศน์ 125
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19 ความสำคัญของคอมพิวเตอร์ที่มีต่ออาชีพ 126
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20 โครงสร้างของหน่วยงานด้านคอมพิวเตอร์ 131
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 21 หลักการเตรียมตัวเพื่อการประกอบอาชีพด้านคอมพิวเตอร์ 136
แบบทดสอบก่อน–หลังเรียน 141
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 142
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22–25 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศ
 และการสื่อสาร 145
ผังมโนทัศน์ 145
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22 ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 146
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 23 แนวโน้มทางด้านฮาร์ดแวร์ 151
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 24 แนวโน้มทางด้านซอฟต์แวร์ 157
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 25 แนวโน้มทางด้านการสื่อสารและเครือข่าย 162
แบบทดสอบก่อน–หลังเรียน 167
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 168

 
 http://www.lesson2plan.com/lessonplan-m6/?action=post2;start=0

ออฟไลน์ worawatko

 • นักเขียนฝึกหัด
 • *
 • กระทู้: 9
 • Karma: +0/-0
 • แผนการสอน
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
[h1]แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตร 2551[/h1]

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1–5    หน่วยการเรียนรู้ที่ 1    อัลกอริทึมและการเขียนโปรแกรม   1
ผังมโนทัศน์      1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่      1   ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม      2
แผนการจัดการเรียนรู้ที่      2   อัลกอริทึม      7
แผนการจัดการเรียนรู้ที่      3   ความรู้พื้นฐานสำหรับการเขียนอัลกอริทึมและโปรแกรม      11
แผนการจัดการเรียนรู้ที่      4     วิธีการเขียนอัลกอริทึม      17
แผนการจัดการเรียนรู้ที่      5   โครงสร้างการเขียนผังงานและการประยุกต์ใช้โครงสร้าง
         แบบต่าง ๆ ในการเขียนโปรแกรม      24
แบบทดสอบก่อน–หลังเรียน      31
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้         32
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6–7 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2    มัลติมีเดีย (Multimedia)   34   
ผังมโนทัศน์      34
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  6   ลักษณะและการประยุกต์ใช้มัลติมีเดีย      35
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  7   โปรแกรมประยุกต์ด้านสื่อประสม      40
แบบทดสอบก่อน–หลังเรียน      44
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้         45
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8–13 หน่วยการเรียนรู้ที่3    Macromedia Authorware 7   48   
ผังมโนทัศน์      48
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  8    ลักษณะและการเรียกใช้ Macromedia Authorware 7      49
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  9    ส่วนประกอบของ Macromedia Authorware 7      54
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10   การใช้ Macromedia Authorware 7      59
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11    การสร้างสื่อการสอนและการตกแต่งหน้าต่างงาน      65
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12   การสร้างชิ้นงานเป็นลำดับขั้น (ครั้งที่ 1)      71
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13   การสร้างชิ้นงานเป็นลำดับขั้น (ครั้งที่ 2)      77
แบบทดสอบก่อน–หลังเรียน      84
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้         86
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14–18 หน่วยการเรียนรู้ที่4    Macromedia Flash MX   89   
ผังมโนทัศน์      89
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14   ความสามารถและประโยชน์ของ Macromedia Flash       90
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15   การเรียกใช้และส่วนประกอบของ Macromedia Flash MX      96
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16   รูปภาพกราฟิกและตัวหนังสือใน Macromedia Flash MX      102
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17   การใช้ Symbol และ Instance      108
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18   หลักการเคลื่อนไหวของแอนิเมชัน      114
แบบทดสอบก่อน–หลังเรียน      120
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้         122
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19–21 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 อาชีพทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์      125
ผังมโนทัศน์      125
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19   ความสำคัญของคอมพิวเตอร์ที่มีต่ออาชีพ      126
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20   โครงสร้างของหน่วยงานด้านคอมพิวเตอร์      131
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 21   หลักการเตรียมตัวเพื่อการประกอบอาชีพด้านคอมพิวเตอร์      136
แบบทดสอบก่อน–หลังเรียน      141
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้         142
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22–25 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศ
      และการสื่อสาร      145
ผังมโนทัศน์      145
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22   ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      146
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 23   แนวโน้มทางด้านฮาร์ดแวร์      151
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 24   แนวโน้มทางด้านซอฟต์แวร์      157
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 25   แนวโน้มทางด้านการสื่อสารและเครือข่าย      162
แบบทดสอบก่อน–หลังเรียน      167
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้         168

http://www.lesson2plan.com/lessonplan-m6/a1oaei1iaocaiai-ane1anaaeoeoooe-6-eaneua-2551/

ออฟไลน์ tonhazard

 • Jr. Member
 • **
 • กระทู้: 10
 • Karma: +0/-0
 • แผนการสอน
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
ขอบคุณครับ มีประโยช์มากเลยครับ ขอบคุณครับ มีประโยช์มากเลยครับ ขอบคุณครับ มีประโยช์มากเลยครับ ขอบคุณครับ มีประโยช์มากเลยครับ

ออฟไลน์ kruit2014

 • นักเขียนฝึกหัด
 • *
 • กระทู้: 2
 • Karma: +0/-0
 • แผนการสอน
  • ดูรายละเอียด
  • kruit
ขอบคุณครับ มีประโยช์มากเลยครับ ขอบคุณครับ มีประโยช์มากเลยครับ ขอบคุณครับ มีประโยช์มากเลยครับ ขอบคุณครับ มีประโยช์มากเลยครับ
ขอบคุณมากครับ
ที่ให้แผนการสอน

คอมพิวเตอร์ ม.6 หลักสูตร 2551

ออฟไลน์ tuna

 • นักเขียนฝึกหัด
 • *
 • กระทู้: 3
 • Karma: +0/-0
 • แผนการสอน
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
thank you ขอแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1–5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อัลกอริทึมและการเขียนโปรแกรม 1
ผังมโนทัศน์ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม 2
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 อัลกอริทึม 7
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ความรู้พื้นฐานสำหรับการเขียนอัลกอริทึมและโปรแกรม 11
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4   วิธีการเขียนอัลกอริทึม 17
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 โครงสร้างการเขียนผังงานและการประยุกต์ใช้โครงสร้าง
 แบบต่าง ๆ ในการเขียนโปรแกรม 24
แบบทดสอบก่อน–หลังเรียน 31
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 32
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6–7 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 มัลติมีเดีย (Multimedia) 34 
ผังมโนทัศน์ 34
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  6 ลักษณะและการประยุกต์ใช้มัลติมีเดีย 35
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  7 โปรแกรมประยุกต์ด้านสื่อประสม 40
แบบทดสอบก่อน–หลังเรียน 44
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 45
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8–13 หน่วยการเรียนรู้ที่3 Macromedia Authorware 7 48 
ผังมโนทัศน์ 48
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  8 ลักษณะและการเรียกใช้ Macromedia Authorware 7 49
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  9 ส่วนประกอบของ Macromedia Authorware 7 54
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 การใช้ Macromedia Authorware 7 59
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 การสร้างสื่อการสอนและการตกแต่งหน้าต่างงาน 65
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 การสร้างชิ้นงานเป็นลำดับขั้น (ครั้งที่ 1) 71
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 การสร้างชิ้นงานเป็นลำดับขั้น (ครั้งที่ 2) 77
แบบทดสอบก่อน–หลังเรียน 84
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 86
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14–18 หน่วยการเรียนรู้ที่4 Macromedia Flash MX 89 
ผังมโนทัศน์ 89
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 ความสามารถและประโยชน์ของ Macromedia Flash 90
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 การเรียกใช้และส่วนประกอบของ Macromedia Flash MX 96
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 รูปภาพกราฟิกและตัวหนังสือใน Macromedia Flash MX 102

http://www.lesson2plan.com/index.php?action=post;topic=1380.0;last_msg=3536*b602*

ออฟไลน์ Bee Num

 • นักเขียนฝึกหัด
 • *
 • กระทู้: 2
 • Karma: +0/-0
 • แผนการสอน
  • ดูรายละเอียด
"ขอบคุณมากค่ะ"
"ขอบคุณมากครับ"
"ขอบคุณมากค่ะ"
"ขอบคุณมากครับ"
"ขอบคุณมากค่ะ"
"ขอบคุณมากครับ"

nangfa99

 • บุคคลทั่วไป
"ขอบคุณมากค่ะ"
"ขอบคุณมากครับ"
"ขอบคุณมากค่ะ"
"ขอบคุณมากครับ"
"ขอบคุณมากค่ะ"
"ขอบคุณมากครับ"

สุภัคภรณ์

 • บุคคลทั่วไป
 *b601*

รวมแนวข้อสอบ,ตำรวจ,ทหาร,ราชการ,ครู ฯลฯ