ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานการศึกษาและเปรียบเทียบผลการพัฒนากล้ามเนื้อมือเด็กปฐมวัย  (อ่าน 706 ครั้ง)

ออฟไลน์ Saranya Jareonjit

 • นักเขียนฝึกหัด
 • *
 • กระทู้: 1
 • Karma: +0/-0
 • แผนการสอน
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
ชื่อเรื่อง          รายงานการศึกษาและเปรียบเทียบผลการพัฒนากล้ามเนื้อมือเด็กปฐมวัย
               ก่อนและหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมสร้างสรรค์
               พัฒนาการกล้ามเนื่อมือเด็กปฐมวัย

ชื่อผู้รายงาน    นางสุภัทรา   ชาติทอง

ปีที่รายงาน     ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ
ิ        การศึกษาพัฒนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลการพัฒนากล้ามเนื้อมือเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2557  ของโรงเรียนวัดพิกุลแก้ว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  ก่อนและหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมสร้างสรรค์พัฒนาการกล้ามเนื้อมือเด็กปฐมวัย
        กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาพัฒนาครั้งนี้คือ  เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1     ปีการศึกษา 2557  ของโรงเรียนวัดพิกุลแก้ว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  จำนวน 17 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาพัฒนาประกอบด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์พัฒนาการกล้ามเนื้อมือเด็กปฐมวัย  จำนวน 5 ชุด  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมสร้างสรรค์พัฒนาการกล้ามเนื้อมือเด็กปฐมวัย  จำนวน 25 แผน  และแบบสังเกตพฤติกรรมการพัฒนากล้ามเนื้อมือเด็กปฐมวัย     การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และการทดสอบค่าที (t-test Dependent)
        ผลการศึกษาพัฒนาพบว่า การพัฒนากล้ามเนื้อมือเด็กปฐมวัยก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ย (X) เท่ากับ 10.06  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.20 ส่วนการพัฒนากล้ามเนื้อมือเด็กปฐมวัยหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้  มีค่าเฉลี่ย (X) เท่ากับ 13.35  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.49  นั่นคือ ผลการสังเกตพฤติกรรมการพัฒนากล้ามเนื้อมือเด็กปฐมวัย หลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมสร้างสรรค์พัฒนาการกล้ามเนื้อมือเด็กปฐมวัยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  แสดงว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมสร้างสรรค์พัฒนาการกล้ามเนื้อมือเด็กปฐมวัย  ทำให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนากล้ามเนื้อมือสูงขึ้น     

ออฟไลน์ Mchanalz

 • นักเขียนฝึกหัด
 • *
 • กระทู้: 2
 • Karma: +0/-0
 • แนวข้อสอบ
  • ดูรายละเอียด
  • แทงบอลออนไลน์
You have to let me know what you think now.

ออฟไลน์ Fermin

 • นักเขียนฝึกหัด
 • *
 • กระทู้: 1
 • Karma: +0/-0
 • แนวข้อสอบ
  • ดูรายละเอียด
โอเคมากๆ เลยครับ

ออฟไลน์ Elizabeth

 • นักเขียนฝึกหัด
 • *
 • กระทู้: 2
 • Karma: +0/-0
 • แนวข้อสอบ
  • ดูรายละเอียด
ถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่จะทำให้เด็กมีพัฒนาการได้ไว้ยิ่งขึ้น

ออฟไลน์ Omesato

 • นักเขียนฝึกหัด
 • *
 • กระทู้: 2
 • Karma: +0/-0
 • แนวข้อสอบ
  • ดูรายละเอียด
เป็นการพัฒนากล้ามเนื้อมือที่ควรทำและดีมากเลยครับ

ออฟไลน์ ShadowKhan

 • นักเขียนฝึกหัด
 • *
 • กระทู้: 2
 • Karma: +0/-0
 • แนวข้อสอบ
  • ดูรายละเอียด
I'm sure these are exactly my requirements.

รวมแนวข้อสอบ,ตำรวจ,ทหาร,ราชการ,ครู ฯลฯ


Tags: