ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสื่อประสมเรื่อง เคมีอินทรีย์ รายวิชา เคมี 5  (อ่าน 475 ครั้ง)

ออฟไลน์ Patamaporn Atiwech

 • นักเขียนฝึกหัด
 • *
 • กระทู้: 2
 • Karma: +0/-0
 • แนวข้อสอบ
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
ชื่อเรื่อง      รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสื่อประสมเรื่อง เคมีอินทรีย์ รายวิชา เคมี 5 รหัสวิชา ว30225 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สถานศึกษา   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้วิจัย      นางสาวปฐมาภรณ์ อาทิเวช
ปีการศึกษา    2558

บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ (1) เพื่อพัฒนาบทเรียนสื่อประสมเรื่อง เคมีอินทรีย์ รายวิชา เคมี 5 รหัสวิชา ว30225 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนสื่อประสม เรื่อง เคมีอินทรีย์ รายวิชา เคมี 5 รหัสวิชา ว30225 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสื่อประสมเรื่อง เคมีอินทรีย์ รายวิชา เคมี 5 รหัสวิชา ว30225 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 1 ห้องเรียน นักเรียนจำนวน 27 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้หน่วยสุ่มเป็นห้องเรียน ด้วยวิธีการจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) บทเรียนสื่อประสมเรื่อง เคมีอินทรีย์ รายวิชา เคมี 5 รหัสวิชา ว30225 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 8 ชุด (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เคมีอินทรีย์ รายวิชา เคมี 5 รหัสวิชา ว30225 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.53 - 0.73 มีค่าอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต่ 0.51 - 0.77 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.95 (3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนสื่อประสมเรื่อง เคมีอินทรีย์ รายวิชา เคมี 5 รหัสวิชา ว30225 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีรายการประเมินจำนวน 17 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.95 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ t - test
ผลการวิจัยพบว่า
1. บทเรียนสื่อประสมเรื่อง เคมีอินทรีย์ รายวิชา เคมี 5 รหัสวิชา ว30225 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 83.84/85.93 ซึ่งสูงกว่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนสื่อประสมเรื่อง เคมีอินทรีย์ รายวิชา เคมี 5 รหัสวิชา ว30225 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสื่อประสมเรื่อง เคมีอินทรีย์ รายวิชา เคมี 5 รหัสวิชา ว30225 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับ พึงพอใจมากที่สุด


Title      The development of multimedia lesson, Organic Chemistry in Chemistry Course, the 6 th Years of secondary School.
School   Srinagarindra the Princess Mother School Sisaket
Author   Miss Patamaporn Atiwech
Year       2558

Abstract
The purposes of this research were (1) to develop the multimedia lesson : Organic Chemistry, Chemistry course in the 6th year of secondary, to get the efficient criterion of 80/80 (2) to compare the learning result between pre-learning and post-learning after using the multimedia lesson (3) to study the satisfaction of the students to the multimedia lesson. The researched group was the students in the 6th years of secondary school, Srinagarindra the Princess Mother School Sisaket school, Muang district, Thailand. In the first semestry were from useing Simple Random Sampling method by a room with in the 6th year of secondary. Tool of this research were (1) 8 multimedia lessons : Organic Chemistry, Chemistry course (2) Final examination test in four multiple choices type, consisting of thirty items with the perspective of 0.53 - 0.73 the resolution of 0.51 - 0.77 and the reliance of the test of 0.95. (3) 17 question items about the satisfaction of the students in using the multimedia lesson.
The results are as follows :
1. The multimedia lesson got the efficient criterion of 83.84/85.93.
2. Post – learning gave the success of learning result which was higher than that of pre-learning with statistic significant number .05.
3. The students showed the satisfaction to the multimedia lesson, which was created, with the highest level.


   
ออฟไลน์ soccerboy

 • นักเขียนฝึกหัด
 • *
 • กระทู้: 1
 • Karma: +0/-0
 • แนวข้อสอบ
  • ดูรายละเอียด
  • ผลบอล
ขอบคุณเลยครับ ดีมาก ดีมาก

ออฟไลน์ Pridezero

 • Pridezero
 • นักเขียนฝึกหัด
 • *
 • กระทู้: 2
 • Karma: +0/-0
 • แนวข้อสอบ
  • ดูรายละเอียด
ข้อมูลแน่นสุดๆ เยี่ยมเลยชอบบทความจริงๆ

ออฟไลน์ Emmanuel

 • นักเขียนฝึกหัด
 • *
 • กระทู้: 2
 • Karma: +0/-0
 • แนวข้อสอบ
  • ดูรายละเอียด
เป็นการพัฒนาบทเรียนที่ดีมากๆ เลยครับ

รวมแนวข้อสอบ,ตำรวจ,ทหาร,ราชการ,ครู ฯลฯ


Tags: